Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 3.0“

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 3.0“ je možné písomne doručiť do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 19.07.2017) na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Odbor riadenia programov regionálneho rozvoja
Oddelenie programovania
Račianska 153/A
>P.O.BOX 1
830 03 Bratislava 33

V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor riadenia programov regionálneho rozvoja, oddelenie programovania, tel.: 02 58317 500 email: irop@land.gov.sk

Strategický dokument „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 3.0“ . Zmena je prístupná na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 19.07.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy