Aktuality z roku 2017

26.10.2017

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 (2.kolo)

       
Záverečná správa výzvy( 2.kolo ) na predkladanie ŽoNFP - Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11.
 
25.10.2017

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10.2017

       
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 podľa územnej príslušnosti k 24.10.2017 : Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 
20.10.2017

Oznam o zverejnení Výzvy na prevádzkovanie nákladov MAS

       
RO pre IROP informuje, že dňa 17.10.2017 je na webovom sídle www.mpsr.sk zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23.
 
20.10.2017

Informácia o disponibilnej výške indikatívnych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP , kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017

       
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017: Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
 
17.10.2017

V mestskej doprave pribudnú elektrobusy a nízkoemisné vozidlá

       
V uliciach Bratislavy, Žiliny a Košíc budú jazdiť nové autobusy s elektrickým a hybridným pohonom. Vyhodnotili sme eurofondovú výzvu na modernizáciu vozidlového parku verejnej dopravy.
 
12.10.2017

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

       
Dňa 12.10.2017 bol na bol na internetovej stránke MPRV SR zverejnený aktualizovaný: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 10:10
Upravené: 06.09.2021 10:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001