Informácia o disponibilnej výške indikatívnych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP , kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017: Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 64 828 421 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 53 314 360 Eur a územie MFO 11 514 061 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.10.2017 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine