Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 (2.kolo)

Záverečná správa výzvy( 2.kolo ) na predkladanie ŽoNFP - Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 26.10.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy