Informácia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 10.07.2017

Oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 10.07.2017.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 303 441 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 266 846 Eur a územie MFO 2 036 595 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 14.07.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy