Koncepcia rozvoja práce s mládežou

 

Vychádzajúc zo štátnej politiky a z postavenia mládeže ako dôležitého aktéra rozvoja spoločnosti je potrebné na úrovni kraja vytvárať podmienky pre rozvoj mládeže tak, aby mládež bola schopná prevziať zodpovednosť za svoju budúcnosť i budúcnosť kraja.

V súlade so zákonom č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou OŠ ÚKSK spracoval túto koncepciu. Zároveň ako zriaďovateľ stredných škôl a školských zariadení je KSK povinný vytvárať vhodné podmienky na ochranu a podporu detí a mládeže v záujme ich všestranného rozvoja, ďalej napomôcť vytváraniu takých spoločenstiev, v rámci ktorých by mládež mohla viesť otvorenú diskusiu nielen s vedením škôl, ale i so zástupcami samosprávneho kraja na úrovni partnerstva.

KSK nielenže vytvára primerané podmienky na prácu s deťmi a mládežou v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom ale v rámci originálnych kompetencií prispieva aj na súkromné, a cirkevné organizácie pracujúce s mládežou.

OŠ ÚKSK v prípravnej fáze spracoval dotazník mapujúci aktuálne potreby mládeže na území KSK. Do prieskumu sa zapojilo 3591 študentov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Výsledky vyplývajúce zo spracovania dotazníka boli podkladom pri tvorbe koncepcie.

Cieľom koncepcie je vytvorenie vhodných podmienok pre prácu s mládežou na úrovni (v koncepcií) definovaných inštitúcií na území KSK, formovanie aktívnej zdravo sebavedomej mladej generácie inklinujúcej k pozitívnym aktivitám. Jedným z dôležitých cieľov, ktoré koncepcia sleduje je vytvorenie systému spolupracujúcich inštitúcií na území Košického samosprávneho kraja a previazanie aktivít vyplývajúcich z koncepcie v maximálnej možnej miere s aktivitami miest a obcí a inými organizáciami združujúcimi mládež.

Koncepcia svojím obsahom nadväzuje a dopĺňa Koncepciu rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Koncepciu rozvoja športu KSK. Svojím obsahom rozvíja tie kľúčové oblasti týkajúce sa mládeže, ktoré sú nad rámec oboch uvedených koncepcií.

Každoročne v rámci koncepcie sú spracovávané akčné jednoročné plány. V rámci jedného roka sú merateľné ukazovatele výsledku a kvality nastavené percentuálne a číselne podľa aktuálnych podmienok kraja tak, aby sa zabezpečil trvalý rozvoj práce s mládežou.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 14.11.2012 14:37
Upravené: 07.03.2017 09:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001