Aktuálne výzvy programu Interreg V-A SK-HU

V súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne výzvy v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020

Stručný prehľad základných informácií o projektoch:

Aký typ projektov program podporuje?

Program pozostáva zo štyroch prioritných osí. Každá prioritná os reaguje na príležitosti a výzvy identifikované na základe potrieb slovensko-maďarských prihraničných regiónov. Projekty budú hodnotené a schvaľované v rámci jednotlivých prioritných osí a musia prispievať k naplneniu aspoň jedného špecifického cieľa danej prioritnej osi (PO). Všetky relevantné informácie týkajúce sa cieľov programu sú uvedené v programovom dokumente Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Špecifické ciele budú napĺňané pomocou oprávnených aktivít. Pre výber zodpovedajúcej prioritnej osi pre Váš projekt si pozorne prečítajte zoznam oprávnených aktivít.

Čo ak moja projektová myšlienka nezapadá do indikatívneho zoznamu oprávnených aktivít?

Indikatívny zoznam oprávnených aktivít slúži predovšetkým ako pomôcka pri tvorbe projektov. V prvom rade je potrebné, aby Vaša projektová myšlienka bola v súlade so špecifickým cieľom zvolenej prioritnej osi a výsledky projektu prispievali k naplneniu výsledkového ukazovateľa v rámci daného špecifického cieľa. Projektové výstupy musia zároveň prispievať k naplneniu aspoň jedného z výstupových ukazovateľov daného špecifického cieľa. Podrobnejšie informácie o každej prioritnej osi môžete nájsť tu:

​​​​​​SO11 - Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti
SO211 – Zvýšenie hustoty dopravy  hraničných priechodov pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice
SO221 - Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb
SO222 - Zlepšenie cezhraničných logistických služieb
SO31 - Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
SO41 - Zvyšovanie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami

Ako mám vedieť, či moje projektové aktivity spadajú pod pravidlá štátnej pomoci?

Štátna pomoc je zvýhodnenie pre podniky poskytované na základe selektívneho výberu. Vaša organizácia je považovaná za podnik ak vyvíja hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu a spôsob financovania. To znamená, že aj samospráva môže byť považovaná za podnik ak vykazuje ekonomickú aktivitu. Aby ste zistili, či Váš projekt spadá pod pravidlá štátnej pomoci, prosím zodpovedajte na všetky otázky uvedené v nasledovnom diagrame. 

Kto môže požiadať o dotáciu?

Oprávnení žiadatelia musia byť registrovaní alebo mať sídlo v programovej oblasti. Mapu s oprávneným územím programu nájdete tu. 

Môžu sa malé a stredné podniky (MSP) uchádzať o dotáciu?

V prvej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie FP nie je pre MSP možnosť uchádzať sa o dotáciu. Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov podľa prioritných osí nájdete tu.

Čo ak forma mojej organizácie nie je na indikatívnom zozname?

Žiadatelia podľa právnej formy musia spadať pod jedno zo štyroch právnych kritérií definovaných v Príručke pre žiadateľa (kapitola: Oprávnení žiadatelia). Príručka pre žiadateľa bude zverejnená ako súčasť balíka príloh k výzve na predkladanie žiadostí o FP, t.j. po vyhlásení výzvy. Mapu ohľadom oprávnenosti žiadateľa podľa právnych kritérií nájdete tu.

Čo je partnerstvo?

Projekty musia byť pripravované a implementované v spolupráci slovenských a maďarských organizácií. Minimálna požiadavka na vytvorenie partnerstva je mať v projekte aspoň jedného slovenského a jedného maďarského partnera. Požiadavka na vytvorenie partnerstva je v prípade Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) splnená automaticky.

Koľko by nás malo byť na vytvorenie partnerstva?

Počet partnerov podieľajúcich sa na implementácii projektu nie je limitovaný, avšak na základe našich skúseností v extrémne rozsiahlych partnerstvách je spoločný manažment a podávanie monitorovacích správ výrazne náročnejšie.

Čo predstavuje princíp Vedúceho prijímateľa?

Projektoví partneri musia nominovať jedného partnera ako Vedúceho prijímateľa, ktorý bude niesť zodpovednosť za implementáciu projektu ako celku a bude reprezentovať celý projekt voči jednotlivým riadiacim štruktúram programu. Všeobecné povinnosti Vedúceho prijímateľa sú uvedené v Príručke pre žiadateľa (kapitola: Podmienky partnerstva). Príručka pre žiadateľa je zverejnená ako súčasť balíka dokumentov zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o FP.

Kto predstavuje riadiace štruktúry programu?

Viac informácií je uvedených v štruktúre programového manažmentu, ktorú nájdete tu.

Aké sú kritériá pre spoluprácu? 

Projektoví partneri môžu spolupracovať v štyroch oblastiach počas projektového cyklu:

  • Projektoví partneri spoločne plánujú a pripravujú projekt (Spoločná príprava).
  • Projektoví partneri sú spoločne zodpovední za implementáciu projektu pomocou jednotlivých hlavných aktivít (Spoločná realizácia).
  • Všetci projektoví partneri vytvoria personálne kapacity pre výkon svojich projektových aktivít (Spoločný manažment).
  • Každý projektový partner sa finančne podieľa na implementácii projektu vo výške minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu (Spoločné financovanie).

Projektoví partneri sú povinní spolupracovať v aspoň troch z uvedených kritérií. Prvé dve kritériá sú povinné pre všetky projekty, tretím môže byť buď spoločný manažment alebo spoločné financovanie. Partneri samozrejme môžu spolupracovať aj v rámci všetkých štyroch kritérií súčasne.

Aká je minimálna a maximálna výška projektu?

Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov projektu sa odlišuje v rámci jednotlivých špecifických cieľov. Presné limity v rozpočtoch môžete nájsť v Príručke pre žiadateľa (kapitola: Oprávnené výdavky). Príručka pre žiadateľa je zverejnená ako súčasť balíka dokumentov zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o FP.

Aká je výška dotácie?

Všeobecným pravidlom je, že každému partnerovi môže byť poskytnutý príspevok v maximálnej výške 85% zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Výška poskytnutia finančného príspevku zo štátneho rozpočtu členského štátu ako aj miera vlastného spolufinancovania projektovým partnerom závisí od typu organizácie prijímateľa. Formy financovania je možné nájsť v Príručke pre žiadateľa (kapitola: Oprávnené výdavky). Príručka pre žiadateľa je zverejnená ako súčasť balíka dokumentov zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o FP.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na programovej internetovej stránke www.skhu.eu

Autor/zdroj: Ing. Tünde Erényi
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.07.2018 08:00
Upravené: 31.07.2018 08:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001