Tematické priority a ciele programu

Program NEXT HUSKROUA 2021 – 2027 je štruktúrovaný do troch priorít:

  1. Odolný a zelený pohraničný región
  2. Zdravý a atraktívny pohraničný región
  3. Spolupracujúci pohraničný región
      

Priorita 1 - Odolný a zelený pohraničný región

Cieľ 1.1 Prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia rizík

Cieľom je účinne reagovať na zistené problémy a zmierniť dôsledky zmeny klímy prostredníctvom zvyšovania pripravenosti a odolnosti regiónu voči prírodným rizikám (povodne, suchá, extrémne teploty, zosuvy pôdy, ľadové zápchy na riekach a katastrofám spôsobeným človekom).

Očakáva sa, že činnosti prispejú k zmierneniu dôsledkov zmeny klímy a mali by podporovať riešenia založené na prírode (nature-based solutions).

Cieľ 1.2 Biodiverzita a zníženie znečistenia

Cieľom je podpora správnej ochrany a riadenia prírodného bohatstva a biodiverzity regiónu, ako aj napomáhanie pri znižovaní zaťaženia ovzdušia, pôdy a vôd v oblasti hraníc.

Očakáva sa, že v centre pozornosti činností bude najmä znečistenie vôd zle spravovaným komunálnym odpadom, kontaminovaná pôda na opustených priemyselných a banských lokalitách, ako aj kontaminované cezhraničné útvary podzemných vôd a znečistenie ovzdušia spôsobené dopravou. Činnosti by mali podporovať riešenia založené na prírode (nature-based solutions).

Priorita 2 – Zdravý a atraktívny pohraničný región

Cieľ 2.1 Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti

Cieľom je vhodne a účinne reagovať na identifikované problémy a výzvy regiónu prostredníctvom budovania kapacít zainteresovaných strán v sektore zdravotnej starostlivosti, za účelom:

účinnejšieho spoločného a cezhraničného konania v epidemických a núdzových situáciách

zlepšenia dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti využívaním digitálnych technológií

realizácie spoločných programov skríningu zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia.

Cieľ 2.2 Kultúra

Cieľom je účinne reagovať na identifikované výzvy regiónu, posilnenie a podporenie jeho kultúrnych hodnôt prostredníctvom podpory kultúrnej spolupráce a zvyšovania ponuky environmentálne a sociálne udržateľného cestovného ruchu na základe zhodnotenia kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane stavebného dedičstva regiónu.

Upozorňujeme však, že projekty zamerané výlučne na aktivity v oblasti cestovného ruchu nemôžu byť predložené a podporené. Kultúrny projekt však môže obsahovať aktivitu, ktorá môže mať vplyv na cestovný ruch, tieto projekty môžu byť predložené a môžu byť oprávnené na financovanie.

Priorita 3 – Spolupracujúci zahraničný región

Cieľ 3.1 Harmonické susedské vzťahy prostredníctvom spolupráce

Cieľom je posilnenie spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami.

Cieľ 3.2 Bezpečnejšia Európa

Cieľom je posilnenie spolupráce v oblasti bezpečnosti s osobitnou pozornosťou venovanou opatreniam na posilnenie spolupráce orgánov hraničnej kontroly a riadenia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.11.2023 10:25
Upravené: 16.11.2023 10:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001