Archív zákazok s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

09.10.2017

Výkon podpornej energetickej služby II. etapa

       

Predmetom zákazky je výkon podpornej energetickej služby, spočívajúcej v poradenskej a informačnej činnosti o možnostiach úspor energie, v optimalizácii prevádzky a nákladov...

 
25.09.2017

Vyhotovenie geometrického plánu - opakované VO

       

Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie vstupov - schodov do budovy so súpisným číslom 734 (bábkové divadlo), na pozemku registra C KN parc. č. 424, LV č. 4226, v katastrálnom...

 
25.09.2017

Obnova kyvadlových dverných výplní na severnom bočnom schodisku na 1. až 3. nadzemnom podlaží

       

Obnova jestvujúcich kyvadlových dverných výplní na severnom bočnom schodisku na 1. až 3. nadzemnom podlaží budovy Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru 1 v...

 
18.09.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty skladu súp. č. 5603 na pozemku registra C KN parc. č. 2810 vrátane príslušenstva a pozemku registra C KN parc. č. 2810 o výmere...

 
14.09.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (budova) súp. č. 692 s príslušenstvom na pozemku registra C KN parc. č. 1157/2 a pozemkov parc. č. 1157/1, 1157/2,...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.02.2024 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001