Vyhotovenie znaleckého posudku

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (budova) súp. č. 692 s príslušenstvom na pozemku registra C KN parc. č. 1157/2 a pozemkov parc. č. 1157/1, 1157/2, 1158 v k. ú. Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou, okres Košice – okolie vytvorených na základe geometrického plánu č. 333/2017 spoločnosťou GEODETING s.r.o. (príloha). Stanovenie všeobecnej hodnoty sa vzťahuje aj na oplotenie nachádzajúce sa na pozemkoch registra C KN parc. č. 1157/1, 1156/2 a 1159/3 a spevnené plochy na pozemkoch registra C KN parc. č. 1159/3 a 1156/2.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha výzvy na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 14.09.2017 12:54
Upravené: 18.09.2017 12:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001