Vyhotovenie znaleckého posudku

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty skladu súp. č. 5603 na pozemku registra C KN parc. č. 2810 vrátane príslušenstva a pozemku registra C KN parc. č. 2810 o výmere 38 m² a parc. č. 2818/2 o výmere 78 m² v k. ú. Michalovce, oddeleného od pozemku registra C KN parc. č. 2818 geometrickým plánom č. 14328810-46/2017 vyhotoveným Ing. Jozef Badida (príloha). Oplotenie prislúchajúce k uvedeným pozemkom je taktiež predmetom ocenenia.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha výzvy na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 18.09.2017 14:20
Upravené: 18.09.2017 15:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001