Financie a verejné obstarávanie

1. Dodržiavajú dodávatelia VÚC (od roku 2019) povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora? ÁNO, nebolo zistené porušenie zákona
2. Uzatvoril Úrad VÚC aspoň jednu zmluvu s dodávateľmi služieb, tovarov alebo stavebných prác od januára 2018 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov? NIE
3. V prípade že áno, aký bol počet a predmet uzatvorených zmlúv s dodávateľmi od januára 2018 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov? Netýka sa
4. Má VÚC na stránke zverejnené odkazy na profily župy na portáloch EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)? TUTU
5. Sú výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou uverejňované na webe VÚC? ÁNO
6. Zverejňuje VÚC pravidelne a v požadovanej forme súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou od 2018 v profile ÚVO? Od 2019 ÁNO
7. Aký je priemerný počet súťažiacich vo verejných obstarávaniach VÚC (nadlimitných a podlimitných) za rok 2019? 5 a viac
8. Aký je priemerný počet uchádzačov v súťažiach organizovaných cez EKS (Elektronický kontrakčný systém) od januára 2018 do konca roka 2019? 3 až 5
9. Koľko rozhodnotí o súťažiach VÚC vydal ÚVO v jej neprospech (námietky, kontroly, správne delikty) pre súťaže vyhlásené od januára 2018 do konca roka 2019? 0
10. Obsahoval návrh rozpočtu na rok 2019 slovný opis všetkých položiek (programov, podprogramov a prvkov rozpočtu) v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku? ÁNO
11. Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)? NIE, od roku 2022 ÁNO
12. Má VÚC na svojej internetovej stránke zverejnený záverečný účet za roky 2018, 2017 a 2016? ÁNO
13. Je na stránke samosprávy zverejnený aktuálny rozpočet samosprávy? ÁNO
14. Sú na stránke VÚC zverejnené rozpočty minimálne troch posledných po sebe nasledujúcich uplynulých rokov - 2019, 2018 a 2017? ÁNO
15. Môže župan vykonávať zmeny rozpočtu presahujúce desať percent jeho celkovej výšky aj bez predchádzajúceho súhlasu poslancov VÚC? NIE presuny v rámci odvetvia do 10 %, medzi odvetviami do 5 % atď.
16. Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti v roku 2020 ako samostatné dokumenty (nie súčasť rozpočtu)? ÁNO, v prílohe s inými časťami
17. Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti za roky 2019, 2018 a 2017 ako samostatné dokumenty? (nie súčasť rozpočtu). NIE
18. Kvalita zverejňovania zmlúv VÚC a systému ich zverejňovania 60 – 80 %
19. Kvalita zverejňovania údajov o faktúrach a objednávkach VÚC a systému ich zverejňovania 60 – 80 %

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.03.2022 17:08
Upravené: 14.04.2022 13:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001