Etika a konflikt záujmov

1. Má VÚC zverejnený etický kódex volených predstaviteľov samosprávneho kraja? ÁNO
2. Má VÚC zverejnený etický kódex zamestnancov samosprávneho kraja? ÁNO
3. Rieši zverejnený etický kódex zamestnancov samosprávneho kraja konflikt záujmov, dary a iné výhody, postup a sankcie v prípade porušenia noriem kódexu? Čiastočne
4. Má VÚC zverejnený etický kódex zamestnancov, ktorý platí aj pre zamestnancov organizácií VÚC (RO/PO, firmy a n.o. s väčšinovou účasťou)? ÁNO
5. Nachádza sa na internetovej stránke VÚC pracovný poriadok zamestnancov samosprávneho kraja? NIE
6. Má VÚC na stránke zverejnenú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti? ÁNO
7. Existuje v rámci úradu VÚC mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík nad rámec zákona (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Áno, postup v etickom kódexe
  Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov? Splnomocnenec pre etiku
8. Koľko oznámení o nekalých praktikách vo VÚC a jej organizáciách riešili od januára 2018 do konca roka 2019, čoho sa týkali a ako boli vybavené? 2
9. Reagoval hlavný kontrolór do 14 dní vecne na otázku občana o tom, či je prijatie daru zamestnancom VÚC v súlade s ich pravidlami? NIE
10. Vyjadril hlavný kontrolór ochotu zaoberať sa aj anonymným podnetom občana upozorňujúcim na možný nesúlad prijímania daru zamestnancom VÚC s jeho pravidlami? NIE
11. Rýchlosť odpovede hlavného kontrolóra na podnet ohlasovateľa týkajúceho sa prijímania darov v rámci VÚC Bez odpovede
12. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zápisnice zo zasadnutí komisie VÚC na ochranu verejného záujmu? ÁNO
13. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania predsedu samosprávneho kraja za rok 2018? ÁNO
14. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania predsedu samosprávneho kraja za rok 2017? ÁNO
15. Obsahujú údaje o majetkových pomeroch predsedu samosprávneho kraja detailnejší popis položiek (napríklad podľa vzoru na volby.transparency.sk)? NIE
16. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania poslancov samosprávneho kraja za rok 2018? ÁNO
17. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené majetkové priznania poslancov samosprávneho kraja za rok 2017? ÁNO
18. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach predsedu samosprávneho kraja za rok 2018? NIE
19. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach predsedu samosprávneho kraja za rok 2017? NIE
20. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach poslancov samosprávneho kraja za rok 2018? NIE
21. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach poslancov samosprávneho kraja za rok 2017? NIE

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.04.2022 09:26
Upravené: 06.04.2022 10:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001