Postavenie hlavného kontrolóra

Voľby hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie a plat hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva Zastupiteľstvo KSK.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru. Hlavný kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

Hlavný kontrolór je zamestnancom KSK. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne a neprihliada na príkazy, ktoré sú v rozpore so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Počas výkonu funkcie nemôže byť členom politickej strany alebo politického hnutia.

Plat hlavného kontrolóra je 70 % platu predsedu samosprávneho kraja vrátane paušálnych náhrad. Zastupiteľstvo KSK môže schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu až do výšky 30 % súhrnu platov.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach Zastupiteľstva KSK s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených Zastupiteľstvom KSK.

 

Úlohou hlavného kontrolóra je najmä:

  • vykonávať kontrolu v rámci rozsahu kontrolnej činnosti,
  • predkladať Zastupiteľstvu KSK raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
  • vypracovávať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu KSK,
  • predkladať správu o výsledkoch kontrol Zastupiteľstvu KSK,
  • predkladať Zastupiteľstvu KSK najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
  • spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly,
  • vykonať kontrolu, ak ho o to požiada Zastupiteľstvo KSK,
  • sledovať počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu KSK.

 

Autor/zdroj: Ing. Ľubomír Hudák
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.12.2014 10:47
Upravené: 08.10.2018 07:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001