Odborné stanoviská

Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu KSK a k návrhu záverečného účtu KSK pred ich schválením v Zastupiteľstve KSK.

Preveruje dodržanie podmienok podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prijatie návratných zdrojov financovania (úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, zmenky, komunálne obligácie) pred ich prijatím.

Preveruje dodržanie postupu a podmienok podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri uzatváraní zmlúv v osobitných prípadoch (koncesná zmluva na uskutočnenie stavebných prác).

 

Stanovisko k návrhu rozpočtu

Stanovisko k záverečnému účtu

 

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 • rok 2023

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – čerpanie úveru od komerčnej banky v úverovom rámci v sume 19 000 000 eur na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z 05.12.2023

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – čerpanie úveru od National Development Fund II., a.s. v sume 18 290 000 eur na financovanie investičných akcií na zníženie energetickej náročnosti budov z 05.12.2023 (navýšenie úverového rámca)

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – čerpanie úveru od National Development Fund II., a.s. v sume 17 650 000 eur na financovanie investičných akcií na zníženie energetickej náročnosti budov z 09.10.2023

 • rok 2022

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania  (čerpanie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, prípadne alternatívne od Československej obchodnej banky, a.s., Bratislava v úverovom rámci v sume 9 596 400 eur na účely financovania vybraných investičných akcií) z 02.08.2022

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (čerpanie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava z navýšeného spoločného úverového rámca o 5 000 000 eur (spoločný úverový rámec po navýšení 17 000 000 eur, v tom termínovaný úver do výšky 4 000 000 eur, splátkový úver č.1 do výšky 8 000 000 eur a splátkový úver č. 2 do výšky 5 000 000 eur) na prefinancovanie výdavkov investičných projektov realizovaných z fondov EÚ, iných finančných mechanizmov a Štátneho rozpočtu SR) zo dňa 14.11.2022

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (čerpanie úveru od Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava, prípadne alternatívne od Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava v úverovom rámci v sume 11 000 000 eur na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) zo dňa 21.12.2022. 

 • rok 2021

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (čerpanie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava v úverovom rámci 5 000 000 EUR na účely financovania vybraných investičných akcií - rekonštrukcia mostov a priepustov v havarijnom stave, projektová dokumentácia a realizácia cyklistických komunikácií) z 08.11.2021

 • rok 2016

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (čerpanie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava v úverovom rámci 12 000 000 EUR) z 06.06.2016

 • rok 2015

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (čerpanie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava zo zvýšeného limitu - navýšenie spolu o 6 000 000 EUR) z 08.09.2015
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (čerpanie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava zo zvýšeného limitu - navýšenie spolu o 5 000 000 EUR) z 06.05.2015
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (čerpanie úveru prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj na program podpory projektov energetickej efektívnosti – MunSEFF do výšky 5 000 000 EUR) z 20.02.2015

 • rok 2014

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (čerpanie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava zo zvýšeného limitu - navýšenie spolu o 3 000 000 EUR) z 12.09.2014
Stanovisko hlavného kontrolóra KSK k čerpaniu úveru z 08.04.2014

 • rok 2013

Stanovisko hlavného kontrolóra KSK k navýšeniu úverového limitu z 13.05.2013
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z 01.02.2013

 • rok 2012

Stanovisko k reštrukturalizácii dlhodobých záväzkov Košického samosprávneho kraja z roku 2010 voči SLSP z 10.12.2012

 • rok 2010

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z 6.7.2010
 

 • rok 2009

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z 13.10.2009
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z 7.5.2009
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z 15.4.2009
 

 • rok 2008

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z 9.10.2008
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z 5.2.2008
 

 • rok 2007

úver na financovanie nákupu CT prístrojov
čerpanie 2. tranže úveru od EIB a prijatie úveru na financovanie CT prístrojov
 

 • rok 2006

úver od Európskej investičnej banky (rámcový úver)

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.12.2014 13:33
Upravené: 25.04.2024 14:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001