Útvar hlavného kontrolóra

Košický samosprávny kraj zriadil útvar hlavného kontrolóra, ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór KSK.

Útvar zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra, pritom najmä vykonáva kontrolnú činnosť. Je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom Zastupiteľstva KSK alebo predsedovi KSK.

Organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje Zastupiteľstvo KSK.

 

Organizačná štruktúra Útvaru hlavného kontrolóra KSK

V súlade s ustanovením § 19f ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov bola schválená s účinnosťou k 1. januáru 2015 nová organizačná štruktúra Útvaru hlavného kontrolóra KSK uznesením č. 163/2014 Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. decembra 2014.

S účinnosťou od 1. marca 2016 bola schválená zmena organizačnej štruktúry Útvaru hlavného kontrolóra KSK uznesením č. 314/2016 Zastupiteľstva KSK zo dňa 22. februára 2016.

Útvar hlavného kontrolóra KSK tvoria 2 referáty:

 • referát kontroly verejných prostriedkov a účtovníctva,
 • referát všeobecnej kontroly a kontroly majetku.

Hlavný kontrolór priamo riadi vedúceho referátu kontroly verejných prostriedkov a účtovníctva, vedúceho referátu všeobecnej kontroly a kontroly majetku a referenta odborných činností - asistenta.

Referát ako stály organizačný útvar predstavuje funkčnú zložku organizačnej štruktúry a zodpovedá za funkčné riadenie, vrátane odborného riadenia a metodiky podľa vecného zamerania. Navrhované dva referáty sú pomenované podľa vecného zamerania a zodpovednosti za oblasti predmetu kontroly.

Kontrolná skupina ako dočasný organizačný útvar predstavuje predmetovú zložku organizačnej štruktúry a zodpovedá za konkrétnu kontrolnú akciu, v konkrétnom kontrolovanom subjekte, za konkrétny čas, ktorú vykonáva na základe poverenia hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly. Kontrolné skupiny sa vytvárajú na konkrétnu kontrolnú akciu, sú zostavované ad hoc rôznymi kombináciami zo zamestnancov zaradených do referátov útvaru hlavného kontrolóra.

Referát kontroly verejných prostriedkov a účtovníctva

 • vykonáva čiastkové činnosti pri tvorbe koncepcií,
 • zabezpečuje analýzu rizík, spracovanie reportov pre účely zostavovania návrhu plánu kontrolnej činnosti a správ o kontrolnej činnosti,
 • realizuje metodickú činnosť a vykonáva monitoring legislatívy v obsahovej náplni referátu (oblasť rozpočtovníctva, účtovníctva, finančnej kontroly) a vyhodnocovanie ďalších rizikových faktorov pre potreby predkladania návrhov na zameranie tematických kontrol,
 • zabezpečuje dôslednú odbornú prípravu a reálny výkon kontrolnej činnosti, vrátane vyhotovenia postupu tematických kontrol z oblastí obsahovej náplne referátu a vyhotovenia programu kontroly,
 • spracováva odborné stanoviská vo veciach obsahovej náplne referátu,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného kontrolóra.

Referát všeobecnej kontroly a kontroly majetku

 • vykonáva čiastkové činnosti pri tvorbe koncepcií a plánu kontrolnej činnosti,
 • realizuje metodickú činnosť a vykonáva monitoring legislatívy v obsahovej náplni referátu (oblasť hospodárenia s majetkom, verejného obstarávania, personalistiky a plnenia úloh verejnej správy) a vyhodnocovanie ďalších rizikových faktorov pre potreby predkladania návrhov na zameranie tematických kontrol,
 • zabezpečuje dôslednú odbornú prípravu a reálny výkon kontrolnej činnosti, vrátane vyhotovenia postupu tematických kontrol z oblastí obsahovej náplne referátu a vyhotovenia programu kontroly,
 • spracováva odborné stanoviská vo veciach obsahovej náplne referátu,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného kontrolóra.

Asistent hlavného kontrolóra

 • vedie agendu útvaru hlavného kontrolóra (evidencie kontrolných akcií a ich výstupov), publikovanie na web stránke,
 • vykonáva jednoduchšie odborné analýzy výsledkov kontrol,
 • zabezpečuje práce súvisiace s evidovaním a organizáciou pracovných ciest a vedie evidenciu dochádzky zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra,
 • vykonáva komplexnú starostlivosť o administratívnu agendu hlavného kontrolóra,
 • zabezpečuje starostlivosť o pracovné návštevy,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného kontrolóra.

 

Autor/zdroj: Ing. Ľubomír Hudák
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.12.2014 12:57
Upravené: 08.10.2018 07:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001