Sledovanie stavu a vývoja dlhu

V júni 2019 bol hlavnému kontrolórovi KSK zablokovaný prístup do účtovného systému KSK (SAP, BW účtovné výkazy). Vzhľadom k tomu, že došlo k zablokovaniu prístupu k účtovným dátam, a tým k znemožneniu overovania relevantných účtovných údajov, nevyjadrujem sa k dlhu a nezverejňujem zasielanú mi tabuľku. V prípade záujmu o aktuálne údaje, prosím, kontaktujte odbor financií Úradu KSK.

Hlavný kontrolór je povinný, podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sledovať počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu KSK. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka (1. hranica 50 % a nedosiahne 58 %, 2. hranica 58 % a nedosiahne 60 %, 3. hranica 60 % a viac) je hlavný kontrolór povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

Celkovou sumou dlhu sa na účely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov vyššieho územného celku.

Návratnými zdrojmi financovania sú prostriedky rozpočtu vyššieho územného celku z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych obligácií vydaných vyšším územným celkom.

Do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku.

Stav a vývoj dlhu na mesačnej báze za roky:

Stav a vývoj dlhu k 31.12.:

 

Autor/zdroj: Ing. Ľubomír Hudák
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 11.05.2015 08:51
Upravené: 27.11.2019 10:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról