Najčasejšie otázky

Najčastejšie otázky ohľadom sociálneho podnikania (tzv. FAQ)

1.) Čo je vlastne sociálna ekonomika  a čo má riešiť sociálny podnik?

Sociálna ekonomika je súhrn aktivít na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu. Sociálny podnik poskytuje spoločensky prospešnú službu, ktorú Zákon č. 112/2018 Zb. o sociálnej ekonomike a o sociálnych podnikov špecifikuje ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnu a humanitárnu starostlivosť,  starostlivosť o duchovné a kultúrne hodnoty, ochranu ľudských práv, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správu, údržbu a obnovu bytového fondu.

 

2.) Ktorá právna forma sociálneho podniku je najvýhodnejšia?

Každá podnikateľská forma má svoje výhody a obmedzenia. Správna voľba právnej formy závisí  od charakteru podnikateľského zámeru, štruktúry  spoluvlastníkov, potreby spoluzodpovednosti vlastníkov resp. členov, spôsobu financovania ako aj od ďalších faktorov napr. podmienky trhu, konkurenčné prostredie a pod.

 

3.) Majú  perspektívu sociálne podniky zriadené obcami?

Sociálne podniky zriadené obcami majú svoje opodstatnenie, nakoľko práve oni prioritne zabezpečujú tovary a služby žiadané miestnymi obyvateľmi alebo lokálnym trhom. Môžu využívať miestne zdroje a tradície. Ich veľkou výhodou je aj to, že  fungujú v známom prostredí.  Miestni obyvatelia spravidla sú jej zamestnancami a mnohokrát aj odberateľmi. Transparentné fungovanie firmy je zabezpečené účasťou zástupcov obce na riadení. Hlavným cieľom sociálneho podniku nie je vytváranie zisku ako pri bežných podnikateľských firmách, ale splnenie sociálneho cieľa. Dosiahnutý zisk sa reinvestuje do sociálneho podniku.

 

4.) Aké výhody vnímate pri sociálnych podnikoch zriadených obcami?

K ekonomickým výhodám patrí aj zvýhodnenosť v procese verejného obstarávania, výhodné prepojenie obecného rozpočtu na sociálny podnik obce, zabezpečenie rozvoja obce relatívne lacným manažmentom, využitie miestnych obyvateľov. Sociálny podnik založený obcou  môže vykonávať zákazky bez verejného obstarávania do výšky 180 tis. EUR bez stavebných prác a 220 tis. EUR so stavebnými prácami.

 

5.) Bolo by možné cez sociálny podnik obce riešiť výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu?

V minulosti výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu riešili obecné firmy. Takáto výstavba môže byť riešená aj sociálnym podnikom bývania podľa § 11 Zákona č. 112/2018 Zb. o sociálnej ekonomike a sociálnych službách. Podľa neho je možná komplexná výstavba obecných nájomných bytov nižšieho štandardu (v závislosti od toho, či disponujú  potrebnými odbornými, technickými a technologickými faktormi)  alebo čiastočná výstavba (realizácia iba niektorých prác). Ďalšou oblasťou je správa a údržba bytov. Sociálny rozmer by sa mohol zabezpečiť aj zamestnávaním tých obyvateľov, ktorí strácajú schopnosť platiť nájomné.  

pas_struktura_h1.jpg

6.) Má nejaké povinnosti existujúci sociálny podnik v oblasti hospodárenia?

V zmysle platnej legislatívy registrovaný sociálny podnik vypracuje výročnú správu za kalendárny rok najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Správa o. i. musí obsahovať aj zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente. V správe musí byť prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, prehľad príjmov v členení podľa zdrojov, stav a pohyb majetku a záväzkov, účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov a ak podlieha auditu, tak aj vyjadrenie auditora. Má obsahovať aj všetky údaje požadované valným zhromaždením.

 

7.) Je možná zmena už existujúcej, registrovanej spoločnosti na sociálny podnik?

Podľa platnej právnej úpravy transformácia je možná.

 

8.) Môže byť obecný podnik konkurencieschopný?

Obecná firma využíva miestne zdroje a je prepojená na miestnu samosprávu. Spravidla v nej pracujú miestni obyvatelia a mnohokrát sú aj jej zákazníkmi. Fungovanie obecného podniku je  transparentné. Práve kvôli týmto faktorom môže byť aj obecný podnik konkurencieschopný.

 

9.) Aké oblasti pokrýva poradenstvo ohľadom sociálneho podnikania na KSK?

Cieľom konzultačnej a poradenskej činnosti je pomoc a podpora záujemcov o sociálne podniky od založenia spoločnosti až po jeho úspešné fungovanie. Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti sociálneho podnikania začína ešte pred založením sociálneho podniku prípravou komplexnej stratégie rozvoja, ktorej výstupom sú odpovede na otázky: Čo budem vyrábať/poskytovať? Čo na to potrebujem? (budova, stroje, zariadenia, počet a štruktúra pracovníkov, materiál). Vplýva sezónnosť na môj business?  Môžem pôsobiť na trhu celý rok? Akú oblasť dokážem svojou ponukou pokryť? Ako stanovím cenu? (podľa dopytu, nákladov, využitím  analýzu nulového bodu, na úrovni  konkurencie).  Kde budem predávať/poskytovať službu? Kto bude mojim dodávateľom? Komu budem predávať?  Poradenstvo pokračuje prípravou podkladov na registráciu sociálneho podniku. Zákon č 112/2018 Zb. určuje potrebné podklady na registráciu sociálneho podniku vrátane podnikateľského plánu, ktorý popisuje celý proces fungovania sociálneho podniku od výroby až po predaj. Po registrácii firma môže začať reálne fungovať. Požiadavky, ktoré súvisia s jej reálnym pôsobením na  trhu sú rôznorodé a špecifické. Poradenstvo v tejto oblasti je šité na mieru, ktoré rovnako zabezpečíme v rámci Košického samosprávneho kraja.  

 

10.) Je možné reálne účtovať 10 % DPH pre sociálne podniky? Bude sa uplanovať aj na iné tovary a služby ako sú uvedené v prílohe č. 7?

Príloha č. 7 platí pre všetky podnikateľské subjekty, teda aj pre registrované sociálne podniky. V priloženom linku sú uvedené informácie Finančnej správy SR k Zákonu č. 112/2018 Zb. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2018.10.24_222_2004_Z_z.pdf

 

 

 

 

 

 

pas_struktura_h1.jpg

11.) Môže sa registrovaný sociálny podnik uchádzať o 2% daní? Môže registrovaný sociálny podnik prijímať dary?

Pre registrovaný sociálny podnik, vzhľadom na to, že nemení svoju právnu formu, platia všetky možnosti získania prostriedkov v zmysle platných predpisov.

Kto poskytne poradenstvo pre záujemcov o sociálne podnikanie? Kto poradí pri fungovaní existujúceho sociálneho podniku?

Bezplatné poradenstvo pre potenciálnych záujemcov o sociálne podnikanie a podporu rozbehnutého sociálneho podniku môžete získať na KSK:  

Košický samosprávny kraj

Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít

Kontakt: Námestie Maratónu mieru 1, kancelária 118, telefón: 055/72 68 297;  055/72 68 299

Eleonóra Veresová, eleonora.veresova@vucke.sk, 0918766294

Ladislav Ontko, ladislav.ontko@vucke.sk

Maroš Kováč, maros.kovac@vucke.sk

Eva Štefanová, eva.stefanova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.07.2015 14:46
Upravené: 08.02.2022 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001