Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.

Spoločnosť Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. je integračným podnikom v zmysle ust. §12, ods.1 Zákona č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon č.112/2018 Z.z.), teda je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. zamestnáva

  1. najmenej 30% znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
  2. najmenej 30% zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
  3. najmenej 40% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov.

Sociálny podnik si vyhradzuje právo na kombináciu vyššie uvedených podmienok tak, aby boli splnené v súlade s ust. § 12 zák. č. 112/2018 Z.z.

Cieľ sociálneho integračného podniku

Hlavným cieľom spoločnosti ako sociálneho podniku je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Cieľom sociálneho podnikania je to, aby znevýhodnené alebo zraniteľné osoby mali príležitosť zamestnať sa, získali pracovné návyky a rozvíjali svoje osobnostné predpoklady. Sociálny podnik bude riešiť aj nezamestnanosť.

Dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu

Sociálny vplyv bude spoločnosť ako sociálny podnik dosahovať predovšetkým zamestnávaním marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to napr. zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb, znevýhodnených osôb, zraniteľných osôb, pričom práve osvojenie pracovných návykov takýchto osôb, vytvorenie pracovného kolektívu a celkovo začlenenie takýchto osôb do pracovnej činnosti a tým aj do spoločenského života, či do kolektívu, bude mať pozitívny sociálny vplyv na tieto osoby. Začlenením takýchto osôb do pracovnej činnosti bude dochádzať k rozvíjaniu ich osobnostných predpokladov a dôjde k odstráneniu vylúčenia takýchto osôb z okraja spoločnosti a k ich začleneniu do reálneho života. Sociálny vplyv bude taktiež dosahovaný socializáciou takýchto osôb.

Na základe činnosti spoločnosti ako sociálneho podniku dôjde k zamedzeniu marginalizácie takýchto osôb teda k zamedzeniu procesu vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti, čím dôjde u takýchto osôb k umožneniu zmysluplného zúčastňovania sa na sociálnom, ekonomickom či politickom živote, čoho dôsledkom nebude ich materiálna a duchovná deprivácia a chudoba a teda bude dosahovaný pozitívny sociálny vplyv u takýchto osôb.

Spôsob merania a dosahovanie sociálneho vplyvu

Sociálny vplyv bude spoločnosť ako sociálny podnik merať percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak sociálny podnik zamestná:

  1. najmenej 30% znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
  2. najmenej 30% zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
  3. najmenej 40% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov.

Pozitívny sociálny vplyv je v prvom rade užitočný pre zamestnávanie osôb dlhodobo nezamestnaných, či osôb so zdravotným postihnutím a pracovnou integráciou posilniť ich pracovné zručnosti, návyky a začleňovanie sa do pracovného kolektívu. Zamestnávaním osôb so zdravotným postihnutím dôjde pozitívnym smerom k zlepšeniu ich života a k integrácii do spoločnosti.

Použitie zisku registrovaného sociálneho podniku

Zaregistrovaním a priznaním spoločnosti štatútu sociálneho podniku a počas trvania štatútu sociálneho podniku spoločnosť použije najmenej 100 % zo svojho zisku po zdanení a vykonaní odvodu do rezervného fondu podľa zakladateľskej listiny na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu a teda na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.10.2014 09:13
Upravené: 08.02.2022 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001