Čo musím urobiť /SK/

Mnohokrát sa stretávame s pojmami, ktoré sú „in“.

Jednou z takýchto  tém je v súčasnosti  sociálne podnikanie. Ale čo a ako treba riešiť, aby to naše snaženie malo efekt  a sa naplnili všetky očakávania?  Ak mám niečo vyrobené a chcem to predať,  je to sociálne podnikanie? Ako začať a byť úspešný?

Som záujemca o sociálne podnikanie, čo mám robiť?

Legislatívny rámec sociálneho podnikania upravuje  Zákon č. 112/2018 Zb. o sociálnej ekonomike a sociálnych  podnikoch (ďalej len „ zákon“). 

Na založenie reálne fungujúceho sociálneho podniku je nevyhnutné pripraviť komplexnú  stratégiu rozvoja, ktorá zahŕňa postupnosť krokov:

- Popis východiskovej situácie:   Pri tomto procese ide o vstupnú analýzu podmienok,  pomenovanie a jasnú formuláciu konkrétnych problémov, ktoré bránia rozvoju. Pri východiskách  zbierame informácie o tom: Čo všetko máme? Čo  nás odlišuje od ostatných? Ako sa prejavuje naša výnimočnosť?

- Audit zdrojov: Aké zdroje máme k dispozícii? V tomto kroku sa zameriavame na prírodné a ľudské zdroje, technické a technologické zdroje, priestorové vybavenie, vlastníctvo pozemkov...

- Vízia:  Čo chceme dosiahnuť?  Ktorým smerom sa bude posúvať? Ako  by mal  byť vnímaný  podnik   o  5 rokov?

SWOT analýza zostavená z vízie podniku na minimálne 5 rokov: (silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia):

  • SILNÉ stránky: Čím disponujem a čo mám? Čo nám napomáha pri dosahovaní cieľa?
  • PRÍLEŽITOSTI: Aké vonkajšie príležitosti pomôžu na priblíženie sa k vízii (napr. EU fondy, technológie...)
  • OHROZENIE: Aké vonkajšie činitele môžu vplývať na víziu?
  • HROZBY: Čo môže skomplikovať činnosť sociálneho podniku?

- Prehľad cieľov a úloh podniku v oblastiach podnikania, časový harmonogram realizácie jednotlivých úloh / SMART

  • Všeobecné ciele (ako napríklad: poskytnutie pracovných príležitostí, podpora ľudí so znevýhodnením, podpora obcí a lokálnych komunít, ochrana životného prostredia, podpora marginalizovaných skupín), je  potrebné špecifikovať tak, aby boli merateľné, aktuálne/aktualizovateľné, reálne a časovo zadefinované.  

- Personálne zabezpečenie podniku: Aké požiadavky sú na manažéra firmy? Zvládne tento proces sám? Bude potrebovať konzultanta?  Čo musí spĺňať zamestnanec?  Koľko ich má byť?

- Finančný plán podniku: Znamená vytvorenie podnikateľského plánu, ktorý dáva odpoveď na otázky ako bude fungovať firma v číselnom vyjadrení,  ako sa budú vytvárať zdroje podniku? Čo bude jej hlavným artiklom? Čo sa stane, ak jeden nosný produkt/služba vypadne?

- Nástroje riadenia a hodnotenia:  Aký manažment volím?  Kto sa bude podieľať na riadení?  Ako bude riešený poradný výbor alebo demokratická správa?

- Podnikateľské prostredie: Mapovanie aktuálneho podnikateľského prostredia s podobnými činnosťami s cieľom zamedzenia neprimeranej konkurencie a možného znevýhodnenia prirodzene fungujúceho podnikateľského prostredia.

Výstup prípravnej fázy: Odpoveď na otázky: Čo budem vyrábať/poskytovať? Čo na to potrebujem? (budova, stroje, zariadenia, počet a štruktúra pracovníkov, materiál). Vplýva sezónnosť na môj business?  Môžem pôsobiť na trhu celý rok? Akú oblasť dokážem svojou ponukou pokryť? Ako stanovím cenu? Cenotvorba bude podľa dopytu, nákladov alebo využijem  analýzu nulového bodu? Alebo budem určovať cenu  ako konkurencia?  Kde budem predávať/poskytovať službu? Kto bude mojim dodávateľom? Komu budem predávať? 

Pokračovanie vedie prípravou podkladov na registráciu sociálneho podniku:

  • Vypracovaný podnikateľský plán: Znamená to číselné vyjadrenie  celého procesu od výroby až po predaj. Za každú vykonávanú činnosť /servis sa odporúča vypracovať samostatný prehľad a kalkulovať  so všetkými vstupmi potrebnými na výkon činnosti (napr. priestory, pracovníci, vstupný materiál, náklady na prevádzku, mzdové náklady, jednotková cena....). 
  • Opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradenského výboru alebo demokratickej správy v súlade so zákonom  č. 112/2018 Zb.  (Zákon presne vymedzuje ich fungovanie).
  • Pripravený základný dokument so zameraním na opis hlavného cieľa žiadateľa, spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu, predmet hospodárskej činnosti, opis akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába a distribuuje, prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu, záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku, skúma sa sídlo a miesto podnikania, dôveryhodnosť, bezúhonnosť, overuje sa, či žiadateľ nemá nedoplatky poistného ani na dani, či neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania (v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu), či nemá vyhlásený na majetok konkurz, či nemal zrušený štatút sociálneho podniku.

Po registrácii firma môže začať reálne fungovať. Požiadavky, ktoré súvisia s jej reálnym pôsobením na  trhu sú rôznorodé a špecifické. Poradenstvo v tejto oblasti je šité na mieru, ktoré rovnako zabezpečíme v rámci Košického samosprávneho kraja.   

Košický samosprávny kraj

Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít

Kontakt: Námestie Maratónu mieru 1, kancelária 118,

telefón: 055/72 68 297;  055/72 68 299

Eleonóra Veresová, eleonora.veresova@vucke.sk, 0918766294

Ladislav Ontko, ladislav.ontko@vucke.sk

Maroš Kováč, maros.kovac@vucke.sk

Eva Štefanová, eva.stefanova@vucke.sk

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.10.2014 10:21
Upravené: 08.02.2022 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001