Aktuality z roku 2022

25.02.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

       

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva...

 
17.02.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

       

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva...

 
10.02.2022

Informácia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o nedodržaní termínu na vydanie rozhodnutí o ŽoNFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65

       

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program („RO IROP“) si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že z dôvodu pokračujúcej situácie s ochorením COVID 19 a...

 
04.02.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť“ s kódom č. IROP-PO2-SC213-2022-91

       

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 –2020 vyhlásilo dňa 4.02.2022 na stránke MIRRI SR...

 
27.01.2022

Aktualizácia č. 14 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

       

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva...

 
25.01.2022

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57

       

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP" výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 7 stanovený...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.01.2023 12:55
Upravené: 20.01.2023 13:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001