Informácia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o nedodržaní termínu na vydanie rozhodnutí o ŽoNFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program („RO IROP“) si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že z dôvodu pokračujúcej situácie s ochorením COVID 19 a s tým spojenej náročnej administrácie schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci 1. a 2. kola výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 nebude zo strany RO IROP dodržaná lehota na vydanie rozhodnutí v zmysle odseku 10. kapitoly 3.2.1.3 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a to 70 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001