Aktuality z roku 2020

20.11.2020

Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, IROP-PO2- SC211-2017-17

       
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17.
 
20.11.2020

Informácia o termíne uzávierky 14. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, IROP-PO2- SC211-2017-17

       
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17.
 
20.11.2020

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 23.10.2020

       
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 23.10.2020. Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 33 083 671 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 26 084 034 Eur, a územie MFO 6 999 637 Eur.
 
16.11.2020

Aktualizácie č. 2 výzvy IROP-PO3-SC31-2019-4

       
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vydáva dokument aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu : Zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents). Kód výzvy : IROP-PO3-SC31-2019-49.
 
11.11.2020

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 09.11.2020

       
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 9 648 004 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a územie MFO 9 648 004 Eur.
 
28.10.2020

Informácia Riadiaceho orgánu pre IROP k odporúčanému postupu pri predkladaní žiadostí o platbu

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program (RO pre IROP) v záujme zefektívnenia a zjednodušenia postupov pri kontrolách verejných obstarávaní od novembra 2020, ako aj predkladania žiadostí o platbu, informuje prijímateľov o zverejnení nasledovných dokumentov:1. Prehľad kontrol verejných obstarávaní vykonávaných v zmysle príručky vo verzii 4.1 od novembra 2020 v rámci IROP, 2.Informácia RO pre IROP
k odporúčanému postupu pri predkladaní žiadostí o platbu.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.09.2021 13:49
Upravené: 17.09.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001