Aktuality z roku 2020

18.02.2020

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl podľa územnej príslušnosti k 2.2.2020

       
kód výzvy : IROP-PO2-SC221-2018-35
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 5 616 739 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 4 825 768 Eur a územie MFO 790 971 Eur.
 
18.02.2020

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

       
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 07.04.2020.
 
18.02.2020

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

       
kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
Zostatok disponibilnej alokácie k dátumu 14.02.2020 na výzvu predstavuje 27 934 127 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 18 414 433 Eur a územie MFO 9 519 694 Eur .
 
11.02.2020

Oznam č. 5 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a UMR Žilinského kraja (typ aktivity j.), že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených UMR/RIÚS v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (ďalej len „výzva“) je nedostatočný. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu pre uvedené územia UMR dňa 09.04.2020. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené UMR v rámci výzvy.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.09.2021 13:49
Upravené: 17.09.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001