Aktuality z roku 2020

12.06.2020

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 2
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy : IROP-PO1-SC11-2019-44.
 
10.06.2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020

       
Riadiaci orgán: Integrovaný regionálny operačný program
 
09.06.2020

Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (5. kolo)

       
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách, kód výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10 (5. kolo)
 
05.06.2020

Aktualizácia č. 12 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 12
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy :IROP-PO2-SC211-2017-17.
 
01.06.2020

Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 (1. kolo)

       
Prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni, kód výzvy : IROP-PO2-SC211-2018-34 (1. kolo).
 
01.06.2020

Usmernenie RO pre IROP

       
Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.09.2021 13:49
Upravené: 17.09.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001