Aktuality z roku 2020

26.10.2020

Vyzvanie na predloženie ŽoNFP národného projektu s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-1

       
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyzýva žiadateľa MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY na predloženie národného projektu :„Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“ - I. Kód vyzvania IROP-PO2-SC214-2020-1.
 
08.10.2020

Vyhlásenie výzvy pre 2. kolo výberu projektov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

       
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 8. 10. 2020 vyhlasuje v rámci dvojkolového systému výberu projektov výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-58 zameranú na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „CIZS“).
 
07.10.2020

Usmernenie ku korešpondenčnej adrese RO pre IROP po 1.10.2020

       
Nová korešpondenčná adresa na zasielanie písomnej dokumentácie na Riadiaci orgán pre IROP je:


- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
 
30.09.2020

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 2
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy :IROP-PO2-SC223-2019-47.
 
08.09.2020

Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok , IROP-PO4-SC431-2017-16

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument
AKTUALIZÁCIA č. 11 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku,
kód výzvy : IROP-PO4-SC431-2017-16.
 
27.08.2020

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19, kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

       
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavne zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, kód výzvy IROP-PO2-SC214-2020-61.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.09.2021 13:49
Upravené: 17.09.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001