Aktuality z roku 2020

04.03.2020

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

       
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 25.05.2020.
 
04.03.2020

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov , IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 28.02.2020

       
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 28.02.2020.
 
03.03.2020

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí 44. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených RIÚS/UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2019-44 (ďalej len „výzva“) presiahol resp. dosiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené RIÚS na výzvu. Z uvedených dôvodov RO pre IROP uzavrie výzvu pre RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja v plánovanom termíne 07.04.2020, čo je termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS v rámci výzvy.
 
03.03.2020

Informácia o termíne uzávierky 12. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP , kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

       
ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17.
 
03.03.2020

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 02.03.2020

       
Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 02.03.2020.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.09.2021 13:49
Upravené: 17.09.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001