Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 23.10.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 23.10.2020. Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 33 083 671 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 26 084 034 Eur, a územie MFO 6 999 637 Eur.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.11.2020 06:00
Upravené: 07.09.2021 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001