Racionalizácia siete škôl a školských zariadení - I. etapa

Stredoškolské vzdelávanie u nás prechádza rovnakým vývinom ako vo  väčšine nových členských krajín Európskej únie. Vo vzdelávaní sa uplatňuje štandardizácia, ktorá zbližuje jeho zámery a ciele v  jednotlivých krajinách. V predchádzajúcom období prechádzala celá spoločnosť významnými zmenami, čo sa výrazne prejavilo aj na zmenách v  školskom systéme. Zavádzali sa nové učebné a študijné odbory a odborné zamerania, vznikali neštátne školy, experimentálne sa overovali nové odbory v spolupráci s krajinami EÚ v rámci projektu PHARE.V uplynulých rokoch sa trh práce iba formoval a orientoval prevažne len na evidenciu nezamestnanosti a voľných pracovných miest bez dôkladnejšej analýzy o  potrebe kvalifikovaných pracovníkov s dlhodobejším výhľadom, ktorý by zodpovedal očakávanému rozvoju jednotlivých odvetví hospodárstva. Dôsledkom absencie základnej stratégie rozvoja regiónov je, že sieť škôl nezodpovedá reálnym potrebám a možnostiam rozvoja regiónov. Zásadné spoločensko-politické a ekonomické zmeny postupne vnášali nové požiadavky, ktoré vytvárajú potrebu kvalifikácie s väčším rozsahom vedomostí prierezového charakteru.Uvedené skutočnosti majú dopad na  prebiehajúce procesy racionalizácie v školstve, na základe nových legislatívnych noriem, ktoré sa majú uskutočňovať v súčinnosti so  zvyšovaním jeho kvality. Efektívnosť, produktivita a kvalita sú požiadavky, ktoré sú úzko prepojené a navzájom podmienené. Racionalizácia v regionálnom školstve znamená úpravu siete škôl, ktorá pri zohľadňovaní ekonomických možností samosprávneho kraja prispôsobuje kapacitu škôl aktuálnym a perspektívnym tendenciám populačného vývoja v  regióne, potrebám žiadanej kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce, optimalizuje prevádzku škôl z personálneho a finančného hľadiska.

Racionalizácia siete škôl a školských zariadení - textová časť

Predpokladané počty žiakov stredných škôl - prílohy 1 - 6
Nezamestnanosť absolventov SŠ v Košickom kraji (2006) - príloha 7
Odbory na novej (zlúčenej) škole v Spišskej Novej Vsi - príloha 8
Školské zariadenia v regiónoch KSK -  príloha 9
Štruktúra učebných a študijných odborov v Rožňave - príloha 10
Štruktúra učebných a študijných odborov v Michalovciach - príloha 11
Štruktúra odborov na ZSŠ Gemerská Košice - príloha 12
Štruktúra odborov na SOU v Košiciach (hutnícke, stavebné) - príloha 13
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v odbore školstva (2005) - príloha 14
Závery z rokovania racionalizačnej komisie KSK - príloha 15

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 24.04.2013 13:45
Upravené: 12.09.2013 14:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001