Archív zákazok s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

24.08.2017

Softvér – ABBYY FineReader 14 Corporate / concurrent / volume (1-5 lic.) GOV – 5 licencií

       

Dodanie predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy.

 
17.08.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Geometrický plán na odčlenenie časti pozemku registra C KN parc. č. 2818 v rozsahu podľa náčrtu v k. ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.

 
15.08.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 1469/190, zast. pl. a nádvoria o výmere 269 m2, parc. č. 1469/194, zast. pl. a nádvoria o výmere...

 
08.08.2017

Audit KSK za roky 2017 a 2018

       

Vykonanie auditu za roky 2017 a 2018 pre subjekt verejného záujmu v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh.

 
07.08.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (výmenníková stanica) súp. č. 3003 s príslušenstvom na pozemku registra C KN parc. č. 3205/8 v k. ú. Letná, obec Košice – Staré Mesto,...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.02.2024 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001