Nezverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkymi hodnotami / zmlúv za kalendárny štvrťrok

Opis kontrolného zistenia

Neuverejnenie súhrnnej správy o zákazke s nízkou hodnotou za XX. štvrťrok 2021 v profile v lehote do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

Neuverejnenie súhrnných správ o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavrel verejný obstarávateľ za obdobie jednotlivých kalendárnych štvrťrokov a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon, v profile.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami.

§ 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Ak to nevylučujú osobitné predpisy, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Odporúčanie

Zabezpečiť zverejňovanie súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou v profile v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 31.01.2023 12:45
Upravené: 31.01.2023 12:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001