Nevykonanie verejného obstarávania na tovar

Opis kontrolného zistenia

Neuskutočnenie verejného obstarávania na tovar čistiace prostriedky a predmety osobnej starostlivosti.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 10 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.

§ 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

Odporúčanie

Pri zákazkách na čistiace prostriedky a predmety osobnej starostlivosti vykonávať verejné obstarávanie.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 31.01.2023 08:06
Upravené: 31.01.2023 08:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001