Nevykonanie /nesprávne verejné obstarávanie na potraviny

Opis kontrolného zistenia

Neuskutočnenie verejného obstarávania na potraviny v sume predstavujúcej celkovú kumulatívnu hodnotu všetkých obstarávaných druhov potravín.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 5 ods. 2 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie.

Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je

a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,

b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2  a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

§ 10 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.

§ 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy.

Odporúčanie

Pri zákazkách na potraviny vykonávať verejné obstarávanie.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.01.2019 stanovil pre potraviny iba finančný limit pre civilnú zákazku s nízkou hodnotou a finančný limit pre nadlimitnú zákazku.

Finančný limit pre civilnú zákazku na potraviny s nízkou hodnotou je vyšší ako 5 000 eur a  zároveň nižší ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (v roku 2022 je to 215 000 eur – Vyhláška ÚVO č. 493/20021 Z.z.).

Verejní obstarávatelia sú povinní pri zadávaní zákazky na potraviny brať do úvahy predpokladanú hodnotu zákazky ako kumulatívnu hodnotu všetkých obstarávaných druhov potravín.

Ak kumulatívna hodnota všetkých potravín za rok je vyššia ako finančný limit pre  nadlimitnú zákazku, je verejný obstarávateľ povinný postupovať zadávaním nadlimitnej zákazky. 

(Metodické usmernenie ÚVO č. 1942-5000/2019)

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 31.01.2023 12:45
Upravené: 31.01.2023 12:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001