Netransparentné verejné obstarávanie

Opis kontrolného zistenia

Porušenie princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní.

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole dokumentáciu z verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorá bola neúplná a nevedel v priebehu kontroly hodnoverne preukázať, kde sa chýbajúce časti dokumentácie nachádzajú, nezabezpečil, aby dokumenty a doklady z verejného obstarávania, v ktorých absentovali podpisy osôb osvedčujúcich skutočnosti v nich uvedené, obsahovali dôvod ich nepodpísania a uzatvoril zmluvu s uchádzačom, ktorý nepreukázal splnenie zmluvnej podmienky poistenia zodpovednosti za škodu do výšky hodnoty zmluvného plnenia.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 10 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.

§ 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

Odporúčanie

Zabezpečiť úplnosť dokumentácie z verejného obstarávania, tak aby bol proces zadávania zákaziek – doručené ponuky uchádzačov riadne zadokumentovaný. Zabezpečiť, aby úkony a dokumenty v rámci verejného obstarávania, pri ktorých ich obsah osvedčujú osoby zúčastnené na verejnom obstarávaní (členovia komisie, projektanti, zástupcovia externých dodávateľov realizujúcich VO a pod.) vlastnoručnými podpismi, boli týmito osobami podpísané a zabezpečiť, aby boli z dokumentácie bez pochybností zrejmé dôvody ich nepodpísania. Ak je ako zmluvná podmienka v zmluve o dielo určená zhotoviteľovi povinnosť mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu do výšky hodnoty zmluvy, uzatvoriť zmluvu len so zhotoviteľom, ktorý takto formulovanú podmienku spĺňa. Ak je verejné obstarávanie realizované prostredníctvom inej osoby, zabezpečiť zároveň dôslednú kontrolu dokumentácie k zákazke pri jej preberaní a zabezpečiť, v prípade jej neúplnosti, jej doplnenie, resp. uvedenie do súladu s internými predpismi a zákonom o verejnom obstarávaní.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 31.01.2023 08:06
Upravené: 31.01.2023 08:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001