Nestanovenie / nesprávne stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Opis kontrolného zistenia

Nesprávne stanovená predpokladaná hodnota zákazky v cenách s DPH.

Nestanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v dokumentácii z verejného obstarávania.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.

§ 6 ods. 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu.

Odporúčanie

V dokumentácii z verejného obstarávania stanoviť a uvádzať výšku predpokladanej hodnoty zákazky v cenách bez DPH.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 31.01.2023 08:06
Upravené: 31.01.2023 08:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001