Predčasné zaradenie DHM, zaúčtovanie na účet 021 a jeho odpisovanie

Opis kontrolného zistenia

Zaradenie nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku (architektonickej štúdie a PD) pred zaradením majetku do používania a zaúčtovanie na účet 021 Stavby.

Účtovanie odpisov majetku (nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku - architektonickej štúdie a PD), ktorý nesňal podmienky zaradenia do užívania.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov.

§ 26ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 v platnom znení.

Dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom sú na účely účtovania majetok a technické zhodnotenie podľa § 25 ods. 2 písm. c) uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

§ 28 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 v platnom znení.

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním ...

§ 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (ďalej len „účtovné obdobie"). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

§ 6 ods. 1 písm. a) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 v platnom znení.

Náklady a výnosy sa účtujú podľa týchto zásad:

  1. náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,
  2. opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov,
  3. významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
  4. náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia,
  5. refundácie nákladov v priebehu účtovného obdobia sa účtujú v prospech nákladov bežného účtovného obdobia; ak dôjde k refundácii nákladov minulých účtovných období až v nasledujúcom účtovnom období, refundácia sa účtuje do výnosov tohto účtovného obdobia v prospech účtu 648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Odporúčanie

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a náklady súvisiace s jeho obstarávaním účtovať na kalkulačnom účte 042 do doby uvedenia majetku do používania, v prípade stavieb do doby právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Opraviť nesprávne zaúčtované odpisy majetku, ktorý nespĺňal podmienky zaradenia do užívania, cez účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, nakoľko ide o nevýznamnú sumu (za rok 2021 v sume 240,00 eur).

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 13:45
Upravené: 30.01.2023 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001