Neúčtovanie o vzniknutom účtovnom prípade samostatne

Opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt účtoval o predpise záväzkov vzniknutých za jeden mesiac posledným dňom v mesiaci a sumárne za všetky faktúry prijaté v danom mesiaci. O výdavkoch z pokladne neúčtoval samostatne o každom výdavku dňom uskutočnenia výdaja z pokladne, ale sumarizovanie podľa druhu výdavku posledným dňom v mesiaci.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

(1) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

(2) Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov.

(5) Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje podľa § 4 ods. 8 jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy (§ 4 ods. 2) a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov (§ 31 ods. 2).

§ 2 ods. 1 Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti.

Odporúčanie

O každom vzniknutom záväzku účtovať samostatne dňom prijatia dodávateľskej faktúry a o výdavkoch z pokladne účtovať samostatne o každom výdavku dátumom výdaja hotovosti z pokladne tak, aby bolo spoľahlivo a jednoznačne možné určiť obsah účtovného prípadu.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 13:45
Upravené: 27.01.2023 13:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001