Neúčtovanie predpisu záväzku

Opis kontrolného zistenia

Neúčtovanie o vzniku záväzku na základe dodávateľskej faktúry, ale úhrada dodávateľovi zaúčtovaná priamo na stranu MD nákladového účtu v triede 5 a na stranu D účtu 222 – Výdavkový rozpočtový účet (členský príspevok, miestny poplatok za komunálny odpad, služby technickej ochrany objektu, školenie a pod.).

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov (opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31).

§ 2 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku alebo škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

Odporúčanie

O vzniku záväzku účtovať v deň uskutočnenia účtovného prípadu.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 13:45
Upravené: 27.01.2023 13:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001