Neúčtovanie o pohyboch na bankovom účte a v pokladni

Opis kontrolného zistenia

Nebolo účtované o pohyboch na bankovom účte.

Neúčtovanie o príjmoch a výdavkoch z pokladne dňom prevzatia a vydania hotovosti, ale posledným dňom v mesiaci.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

§ 8 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov (opatrenie

§ 2 ods. 1 Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti.

Odporúčanie

Účtovať o všetkých pohyboch, ktoré nastali na bankovom účte organizácie.

O každom príjme a výdavku z pokladne účtovať dátumom prevzatia hotovosti, resp. vydania hotovosti z pokladne.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 13:45
Upravené: 27.01.2023 13:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001