Neúčtovanie obstarania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou

Opis kontrolného zistenia

Neúčtovanie obstarania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov (opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31).

§ 26 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa účtuje na ťarchu účtovnej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtov 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku alebo 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.

Odporúčanie

Obstaranie investičného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou účtovať na stranu MD účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a na stranu D účtu 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.

Právny stav k (rok)

2022

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 13:45
Upravené: 30.01.2023 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001