Netvorenie opravných položiek k pohľadávkam

Opis kontrolného zistenia

Netvorenie opravných položiek k pohľadávkam po lehote splatnosti.

Netvorenie opravných položiek k nevymožiteľným pohľadávkam.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 15 ods. 5 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 v platnom znení.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.

Odporúčanie

K pohľadávkam, u ktorých je riziko, že ich dlžník čiastočne, alebo úplne nezaplatí, tvoriť opravné položky. Rovnako tvoriť opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Pri nakladaní s pohľadávkami postupovať v zmysle zásad hospodárenia s majetkom KSK.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.01.2023 09:09
Upravené: 30.01.2023 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001