Nesprávne účtovaný drobný hmotný majetok získaný darom od subjektu mimo verejnej správy

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Účtovná jednotka účtovala drobný hmotný majetok získaný darom od subjektu mimo verejnej správy len na podsúvahové účty 751 a 799.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, § 36 ods. 2, § 57 ods. 1 písm. a) , § 77 ods. 7 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Odporúčanie

Subjekt mal o  hmotnom majetku, o ktorom nerozhodol vo svojom vnútornom predpise, že je dlhodobým majetkom, účtovať aj na stranu MD účtu 112 – Materiál na sklade a na stranu D účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účtovná jednotka, ktorá používa spôsob A účtovania zásob, mala zaradenie majetku do používania zaúčtovať na stranu MD účtu 501- Spotreba materiálu a na stranu D účtu 112 – Materiál na sklade. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi mala zaúčtovať nadobudnutý školský nábytok do výnosov, a to na stranu MD účtu 384 – Výnosy budúcich období a na stranu D účtu 697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy. Až následne drobný hmotný majetok uvedený do používania sa eviduje v podsúvahovej evidencii.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:30
Upravené: 29.10.2015 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001