Nesprávne účtovanie zásob pri spôsobe B

Opis kontrolného zistenia

Pri zvolenom spôsobe B účtovania zásob materiálu a tovaru neboli zostatky zásob k 31.12. preúčtované na sklad materiálu a tovaru.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov (opatrenie

§ 36 ods. 8 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Spôsobom B sa účtujú nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov takto:

  1. v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch;
  2. pri uzavretí účtovných kníh sa začiatočný stav účtu 112 – Materiál na sklade účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a začiatočný stav účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach účtuje na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar; stav zásob zistený v skladovej evidencii sa účtuje pri materiály na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade súvzťažne v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu a pri tovare na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 504 – Predaný tovar; manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob; prebytok materiálu sa účtuje v prospech účtu 648 alebo v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu a na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade; prebytok tovaru sa účtuje v prospech účtu 648 alebo v prospech účtu 504 – Predaný tovar a na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach.

Odporúčanie

Pri spôsobe B účtovania zásob materiálu a tovaru účtovať v priebehu roka nákupy materiálu na stranu MD účtu 501 - Spotreba materiálu a nákupy tovaru na stranu MD účtu 504 - Predaný tovar. K 31.12. zistiť zo skladovej evidencie zásob stav zásob a potom stav zásob materiálu preúčtovať na účty 112/501 a stav zásob tovaru na účty 132/504.Na začiatku účtovného obdobia k 01.01. preúčtovať zostatky zásob materiálu na účty 501/112 a zostatky zásob tovaru na účty 504/132.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.01.2023 09:09
Upravené: 30.01.2023 09:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001