Nesprávne účtovanie faktúr za predchádzajúce účtovné obdobie

Opis kontrolného zistenia

Nedodržanie obsahovej náplne účtu 321 – Dodávatelia pri účtovaní faktúr na prelome rokov

(záväzok bol účtovaný na účte 383 – Výdavky budúcich období).

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov (opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31).

§ 44 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku.

Odporúčanie

Pri účtovaní faktúr, ktoré došli v nasledujúcom kalendárnom roku, ale časovo a vecne súvisia s bežným účtovným obdobím, účtovať záväzok voči dodávateľovi na stranu D účtu 321 – Dodávatelia.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 13:45
Upravené: 27.01.2023 13:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001