Nesprávne účtovanie o DHM a nesprávne odpisovanie

Opis kontrolného zistenia

Nedodržanie obsahovej náplne účtov podľa postupov účtovania pri účtovaní o dlhodobom hmotnom majetku a jeho nesprávne odpisovanie. Rozdelenie a rozdielne zaúčtovanie jednotlivých častí súboru hnuteľných vecí (účtovanie na účtoch 028 a 029 a evidovanie na viacerých majetkových kartách), ktoré slúžia tomu istému účelu a rozdielne nastavené odpisy jednotlivých častí (na 6 rokov a na 4 roky) v odpisovom pláne.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov.

§ 21 ods. 3 písm. b) opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise (zákon č. 595/2003 Z.z.).

Rozdielne odpisovanie jednotlivých častí súboru hnuteľných vecí

§ 28 ods. 4zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.

§ 30 ods. 7 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa zohľadňuje

  1. očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
  2. očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania ako je smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
  3. technické a morálne zastaranie,
  4. zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.

Odporúčanie

Časť obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku za audiovizuálnu techniku v sume 8 400 eur preúčtovať z účtu 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok na účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok a odpisovať z plnej obstarávacej ceny (29 280 eur) po celú dobu odpisovania.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 13:45
Upravené: 27.01.2023 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001