Nesprávne účtovanie časového rozlíšenia nákladov

Opis kontrolného zistenia

Účtovanie o náklade za aktualizáciu programu ŠJ4 za rok 2022 v účtovnom období roka 2021, s ktorým náklad časovo nesúvisí.

Neúčtovanie o nákladoch v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súviseli a neúčtovanie o záväzkoch, čím bol skreslený vykázaný stav záväzkov.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

§ 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

§ 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Odporúčanie

Účtovať o nákladoch do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Na prelome rokov kontrolovať došlé faktúry a účtovať o nákladoch v tom účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia a zároveň účtovať o záväzkoch na základe faktúr, ktorými sú fakturované tieto náklady tak, aby stav záväzkov k 31.12. bol vždy vykázaný v správnej výške.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 13:45
Upravené: 27.01.2023 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001