Neodpísanie zmarených investícií z účtu 042

Opis kontrolného zistenia

Evidovanie zmarených investícií (projektové dokumentácie z rokov 2009 -2016, ktoré sa už nedajú využiť) na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Odporúčanie

Odpísať z účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku projektové dokumentácie z rokov 2009 -2016, ktoré sa už nedajú v budúcnosti využiť a sú ako zmarené investície. Zároveň zrušiť opravné položky, ktoré boli k nim tvorené.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 11:35
Upravené: 27.01.2023 11:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001