Nedostatočná evidencia skladových zásob materiálu a tovaru

Opis kontrolného zistenia

Nedostatočná evidencia skladových zásob materiálu a tovaru pri spôsobe B účtovania zásob - evidencia neobsahuje údaje o cenách zásob.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov (opatrenie

§ 36 ods. 10 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Ak sa použije spôsob B účtovania zásob, analytická evidencia sa vedie formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob a zložky obstarávacej ceny zásob aj v priebehu účtovného obdobia.

§ 38 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Analytická evidencia slúži na identifikáciu zásob a obsahuje najmä označenie, dátum obstarania, dátum vyskladnenia, ocenenie a údaje o množstve zásob.

Odporúčanie

Evidenciu zásob viesť podľa jednotlivých druhov materiálu a tovaru na skladových kartách alebo súborov dát z počítača tak, aby tieto obsahovali aj ocenenie a bolo možné v každom okamihu zistiť stav zásob v množstvách aj cenách.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.01.2023 09:09
Upravené: 30.01.2023 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001