Nedoloženie účtovných prípadov účtovnými dokladmi a nezrozumiteľný účtovný zápis

Opis kontrolného zistenia

Nedoloženie účtovných prípadov účtovnými dokladmi a účtovanie účtovných prípadov nezrozumiteľne.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

§ 8 ods. 5 zákona o účtovníctve.

Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje podľa § 4 ods. 8 jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy.

§ 6 ods. 1 zákona o účtovníctve.

Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (§ 10).

§ 6 ods. 2 zákona o účtovníctve.

Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov.

Odporúčanie

O každom účtovnom prípade účtovať len na základe účtovného dokladu a účtovný doklad archivovať. Pri účtovaní postupovať tak, aby účtovný zápis bol zrozumiteľný a umožňoval jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovného prípadu.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 13:45
Upravené: 30.01.2023 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001