Nedodržanie zásady nezávislosti účtovných období

Opis kontrolného zistenia

Nedodržanie zásady nezávislosti účtovných období. Kontrolovaný subjekt účtoval o nákladoch, resp. znížení nákladov, na základe prijatých dobropisov za rok 2020 do účtovného obdobia roka 2021.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 3 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom. Výdavky a príjmy účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu.

Odporúčanie

Náklady a výnosy účtovať do účtovného obdobia v ktorom vznikli.

Právny stav k (rok)

2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 27.01.2023 13:45
Upravené: 27.01.2023 13:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001